Obchodní podmínky služby WARRANTY BOOK

poskytovaných společností Atost services s. r.o. na stránkách www.warrantybook.eu (dále jen „Podmínky”), které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřené v souladu s ust. § 1746 občanského zákoníku a upravující podmínky poskytování služeb poskytovatelem prostřednictvím Atost services s.r.o.

 1/ Obecná ustanovení - pojmy

Poskytovatel služby Warranty Book, prostřednictvím internetových stránek www.warantybook.eu, případně dalšími regionálními mutacemi a prostřednictvím jeho mobilních aplikací, je společnost Atost services s.r.o. Zahradní 444/43, Líšeň, 628 00 Brno s IČ: 04345711 vedená u Krajského soudu v Brně C 89441, jednající v rámci své obchodní, podnikatelské činnosti.

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která provedla řádně Registraci uživatele užívá služby Warranty Book Poskytovatele.

Služba Warranty Book se rozumí činnost provozovaná na internetových stránkách poskytovatele a pomocí mobilních aplikací dle bodu 2.

Internetové stránky a mobilní aplikace poskytované Poskytovatelem Uživateli slouží zejména k ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem, jejich aktivní správě a poskytování rad a typů na vyřízení reklamací.

Uložený obsah Uživatele je uložen na úložném prostoru (Serveru) Poskytovatele nebo třetí strany a není přístupný třetím stranám.

Registrace uživatele představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů - jméno, email, heslo a příslušný stát Uživatele.

2/ Specifikace poskytovaných Služeb

Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby, prostřednictvím internetových stránek a mobilní aplikace:

  1. Registrovat provedené nákupy výrobků a služeb u třetích stran za účelem evidence jejich záruk včetně foto kopií daňových dokladů, záručních listů a doplňujících údajů.
  2. Zadávat a evidovat provedené opravy registrovaného zboží a služeb
  3. Upozorňovat na exspiraci registrované záruky.
  4. Vyhledávat příslušné servisní provozovny a opravny podle kategorií a výrobců.
  5. Poskytovat úložný prostor pro nahrané soubory (kopie daňových dokladů, záručních listů a fotografií výrobků) a jejich aktivní správu.
  6. Poskytovat rady a tipy ke zdárnému vyřízení reklamací.

3/ Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn analyzovat poskytnutá data a nahraný obsah a je oprávněn omezit přístup či mazat nahraný obsah dle následujících podmínek.

Poskytovatel je oprávněn upravit/zmenšit velikost nahraných souborů resp. fotografií.

Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo znepřístupnit či jinak omezit dostupnost nahraného obsahu, pokud obsahuje protiprávní informace, nebo nedošlo k zaplacení služby v termínu splatnosti resp. prodloužení příslušného tarifu ve stanovené lhůtě. V případě nezaplacení služby bude tato dočasně omezena na tarif „start“ do té doby, než dojde k jejímu uhrazení, nejdéle však 1 měsíc po skončení platnosti předchozího tarifu. Po tomto termínu bude Uložený obsah na úložném prostoru Poskytovatele smazán.

Poskytovatel zajistí přístup k nahranému obsahu pouze oprávněnému Uživateli.

Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z případného omezení, změny nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb.

Poskytovatel neodpovídá za vyřízení či neuznání reklamace zboží u prodejce na základě dodaných fotokopii ze služby.

Internetové stránky a mobilní aplikace nabízené Poskytovatelem může omezeně využívat i neregistrovaný Uživatel v závislosti na aktuální nabídce Poskytovatele.

4/ Práva a povinnosti Uživatelů

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pokud Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.

Uživatel je odpovědný za nahraný obsah souborů resp. fotografií. Uložením nahraných souborů na úložný prostor Poskytovatele se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s nimi disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

Umístěním nahraného souboru na úložný prostor pověřuje Uživatel Poskytovatele k jeho automatizovanému zpracování a archivaci.

Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

Služba poskytovaná na úložném prostoru Poskytovatele není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování a na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah, nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.

Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob.

 

 

 

 

Uživateli náleží na vyžádání možnost vrácení uhrazené platby až do výše roční ceny využívaného tarifu v případě, že služba bude nedostupná déle než 14 kalendářních dní.  

5/ Následky porušení Podmínek

V případě porušení Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli. V případě dalšího podstatného porušení je Poskytovatel oprávněn bez náhrady zablokovat či zrušit účet Uživatele, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby, a to ani pod odlišným účtem.

6/ Odpovědnost za škodu

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”.

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost služby způsobenou technickými problémy spojenými s přenosem dat pomocí datových sítí (mobilní aplikace vyžadují při spuštění datové připojení).

7/ Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem poskytování služeb. Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Uživatele neposkytnout jiným třetím subjektům. Pokud k tomu nedá Uživatel svůj výslovný souhlas, nebo pokud to nevyžaduje uživatelem objednaná služba. Například přepravní společnosti, poště, pojišťovně při sjednání prodloužené záruky apod.

Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli obchodní sdělení, pokud Uživatel nesdělí, že zasílání chce ukončit. Zasílání těchto sdělení Uživatel může ukončit odhlášením z Newsletteru, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8/ Ceny služby a platba

Registrovaný uživatel je oprávněn v rámci Služby registrovat neomezené množství nákupů a ukládat neomezené množství dokladů.

Tarif

Počet
uložených produktů

Cena

Poznámka

Anonym

0-9

Zdarma

Pouze mobilní aplikace
Bez registrace
Bez online zálohy a archivace dokladů 

Start

0-49

Zdarma

   Maximální doba uložení dokladů 3 roky

Komplet

50-999

   99Kč/rok
(365dnů)

 do konce roku 2018 Zdarma

Individual 

Nad 1000

Dohodou

Bez reklamních sdělení
dle indiv. požadavků uživatele

Uvedené ceny jsou konečné. Poskytovatel není plátcem DPH.

Úhradu lze uskutečnit online přes platební bránu kartou, zpoplatněnou SMS, nebo po dohodě bankovním převodem na účet poskytovatele 1974197299/5500. Nabídka Poskytovatele je platná do doby jejího odvolání, nebo nahrazení novou nabídkou Poskytovatele.

9/ Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který není spotřebitelem je ve smyslu § 89a o.s.ř. příslušný Městský soud v Brně.

Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změna Podmínek bude Uživateli oznámena na jím registrovaný email a rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.warantybook.eu a nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí.  Uživatel má právo změnu Podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení/zveřejnění změny Podmínek Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek a marné uplynutí výpovědní doby.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Je-li v těchto Podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu a určení osoby.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2016